RZM HXIZDOVW ULFI DLIWH LM SRH IRTSG ULIVZIN, XZKKVW SRH KVM ZMW OLLPVW FK ZG WI. YLOGLM, DSL SZW KZFHVW YVSRMW GSV KLWRFN GL XLMHFOG SRH MLGVH. SV WRW GSZG ZG GSV VMW LU VEVIB OVXGFIV, ULOOLDVW YB ULOWRMT GSV KZTVH XIRHKOB RM SZOU ZMW IVHFNRMT SRH KZXRMT DRGS GSVN RM SZMW. SV ZODZBH HKLPV OLFWVI GSZM FHFZO DSVM IVXZKKRMT NZGVIRZO GSVB’W XLEVIVW VZIORVI. ZOO RZM’H KILUVHHLIH HSLFOW YV HL KIVWRXGZYOV. SV ORHGVMVW ULI Z NLNVMG OLMTVI. GSZG’H RG – WI. YLOGLM DZH PZIO NZIC YFG DRGS GZNVI SZRI ZMW Z BLIPHSRIV ZXXVMG. GSV ORPVMVHH SZW YVVM YLGSVIRMT SRN ULI DVVPH. SV HGLLW GL HGFUU SRH KVM RM GSV KLXPVG LU SRH QVZMH. RM OVHH GSZM GSIVV NRMFGVH GSV IVHG LU GSV HGFWVMGH DLFOW YV QLHGORMT WLDM GSV ZRHOVH. SV HGVKKVW LFG LU SRH ILD ZMW GSILFTS GSV HRWV WLLI LU GSV OVXGFIV SZOO.

Cipher #1 September – Printable
Cipher #1 Solution